HomeObezita

MABPRO, a.s. je partnerom výskumného projektu Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít (OBEZITA) , ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Zámerom projektu je pomocou progresívneho výskumu realizovaného špičkovými vedecko-výskumnými pracovníkmi 4 akademických a 3 priemyselných partnerov prispieť k zlepšeniu zdravia a kvality života obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí trpia obezitou a s ňou spojenými zdravotnými komplikáciami a sprievodnými chorobami (tzv. komorbiditami).

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie funkčného modelu prvého Centra pre manažment obezity v SR, akreditovaného Európskou asociáciou pre výskum obezity (EASO),a k jeho následnému založeniu a uvedeniu do prevádzky v krátkom časovom horizonte po skončení projektu. Očakávame, že CMO umožní zlepšenie nadstavbového manažmentu obéznych pacientov pomocou komplexného prístupu odborníkov na základe aktuálnych medicínskych a vedeckých poznatkov.

Projekt zároveň prinesie nové vedecké poznatky, aplikácie do praxe, inovačné produkty a prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti (najmä mládeže)o nepriaznivých efektoch obezity na zdravie a priebeh komorbidít, o prínose výskumu obezity, o možnostiach intervencie a o význame prevencie a profylaxieobezity a jej sprievodných chorôb.

Realizácia projektu bude stimulovať verejno-súkromnú výskumno-vývojovú a inovačnú spoluprácu akademických a podnikateľských subjektov a zlepší ich konkurencieschopnosť.

Prijímateľ: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Partneri: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, BIOMIN, a..s., MABPRO. a. s., AP2 s. r. o.

ITMS2014+: 313011V344

 

VEREJNÉ OBSTÁRÁVANIE

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Predmet zákazky : Obstaranie spotrebného materiálu pre projekt OBEZITA kód ŽoNFP: NFP313010V344

Termín na predkladanie ponúk : do 19.9. 2022 do 15:00 hod.

https://www.mabpro.sk/wp-content/uploads/2021/12/mabpro-logo-partners-12.png
https://www.mabpro.sk/wp-content/uploads/2021/12/mabpro-logo-partners-13.png