HomeLisper

MABPRO, a.s. je partnerom výskumného projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života  (LISPER), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.

Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri: Lambda Life a.s., Anima Group, s.r.o., BIOHEM, spol. s r.o., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, IPESOFT spol. s r.o., MABPRO, a. s., Martinské bioptické centrum, s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská Univerzita v Žiline

ITMS2014+: 313011V446


VEREJNÉ OBSTÁRÁVANIE

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Predmet zákazky : DODANIE HUMANIZOVANÝCH MONOKLONÁLNYCH PROTLÁTOK VOČI KARBONICKEJ ANHYDRÁZE IX

Termín na predkladanie ponúk : do 30.12. 2021 do 12:00 hod.

Prosím o zaslanie ponúk na email: peter.masik@mabpro.sk  vo vyššie uvedenom termíne.

https://www.mabpro.sk/wp-content/uploads/2021/12/mabpro-logo-partners-12.png
https://www.mabpro.sk/wp-content/uploads/2021/12/mabpro-logo-partners-13.png